REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W LUBANIU

I. Postanowienia wstępne

§1
Regulamin udostępniania zbiorów Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu zwanej dalej „Biblioteką” i jej Filii określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność Biblioteki oraz uzyskanych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

§2
Biblioteka świadczy usługi w ramach następujących punktów obsługi Użytkownika:
a) Wypożyczalnia Ogólna dla Dorosłych,
b) Czytelnia i Dział Informacyjno-Bibliograficzny z Czytelnią Internetową,
c) Oddział dla Dzieci,
d) Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej,
e) Filia Nr 2,
f) Filia Nr 3,
g) Filia Nr 4,
h) Oddział Zbiorów Obcojęzycznych.

§3
Zbiory Biblioteki udostępniane są:
a) prezencyjnie w Czytelni Biblioteki,
b) drogą wypożyczeń indywidualnych na zewnątrz Biblioteki,
c) drogą wypożyczeń międzybibliotecznych za pośrednictwem Czytelni Biblioteki,
d) na platformie „Cyfrowy Dolny Śląsk”.

§4
1. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.
2. Biblioteka przyjmuje dobrowolne kwoty od czytelników wpłacane na Fundusz Czytelniczy.
3. Środki z Funduszu Czytelniczego są przeznaczone na wzbogacenie zbiorów Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

II. Ogólne zasady korzystania z usług Biblioteki

§5
1. Na terenie Biblioteki obowiązuje bezwzględny zakaz:
a) spożywania oraz wnoszenia otwartych napojów alkoholowych, a także używania środków odurzających,
b) wnoszenia materiałów łatwopalnych, wybuchowych, pirotechnicznych i radioaktywnych, mogących spowodować zagrożenie, skażenie chemiczne lub biologiczne a także materiałów, które mogą zanieczyścić otoczenie lub wydzielają intensywny zapach,
c) poruszania się na terenie Biblioteki na rolkach, wrotkach, hulajnogach, rowerach lub innych urządzeniach, służących do przemieszczania się (nie dotyczy wózków dziecięcych, inwalidzkich i pojazdów przystosowanych do poruszania się osób niepełnosprawnych),
d) wprowadzania zwierząt na teren Biblioteki, zakaz ten nie dotyczy psów przewodników.
2. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi pracownicy Biblioteki mają prawo podejmowania interwencji i wezwania Policji lub Straży Miejskiej.
3. W przypadku konieczności ewakuacji osób przebywających na terenie Biblioteki lub zaistnienia innych sytuacji powodujących zagrożenie życia i zdrowia, należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydanym przez pracowników Biblioteki.
4. Osoby korzystające z usług Biblioteki zobowiązane są ponadto do:
a) przestrzegania zasad współżycia społecznego i nie utrudniania korzystania z biblioteki innym użytkownikom poprzez swoje działania lub zaniechania,
b) nie wnoszenia dużych toreb, teczek, plecaków itp. do czytelni i wypożyczalni,
c) pozostawienia wierzchnich okryć, teczek, plecaków i toreb w miejscach wskazanych przez bibliotekarza,
d) nie palenia tytoniu i e-papierosów na terenie budynku Biblioteki,
e) zachowania ciszy i wyciszenia telefonów komórkowych w czytelniach,
f) sprawdzenia stanu i zgłoszenia ewentualnych uwag bibliotekarzowi przed wypożyczeniem materiałów bibliotecznych. W przeciwnym razie przyjmuje się, że egzemplarz nie był zniszczony.
5. Ogólnodostępne gniazda elektryczne przeznaczone są do zasilania urządzeń elektrycznych (np. laptopów, tabletów, smartfonów) służących do korzystania z zasobów Biblioteki. Zabronione jest podłączanie urządzeń innego typu, a w szczególności urządzeń grzewczych.

§6
1. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi i poprosić o opuszczenie Biblioteki osoby:
a) zachowujące się agresywnie wobec innych użytkowników lub bibliotekarzy,
b) używających słów powszechnie uważanych za obraźliwe,
c) nietrzeźwych lub będących pod wpływem innych środków odurzających,
d) które korzystają z Biblioteki w celach innych niż przewidzianych w działalności Biblioteki,
e) które swoim zachowaniem zakłócają pracę czytelników i pracowników,
f) które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych użytkowników lub bibliotekarzy (przez uciążliwość rozumiane są zachowania i postawy trudne do zniesienia, przykre, dokuczliwe dla czytelników i pracowników biblioteki).
2. Czytelnik powinien pamiętać, że materiały biblioteczne wypożyczone z Biblioteki są własnością społeczną. Należy je szanować i zabezpieczyć przed zniszczeniem.
3. Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Podjęcie decyzji o pozbawieniu praw, a także odwołanie się należy do Dyrektora Biblioteki.

§7
1. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
2. Użytkownicy Biblioteki zobowiązani są do przekazywania rzeczy znalezionych (jeśli nie znają ich właściciela) dyżurnemu bibliotekarzowi, bądź innemu pracownikowi Biblioteki.
3. Sprawy rzeczy znalezionych na terenie Biblioteki prowadzone są przez Kierowników poszczególnych działów.

III. Regulamin wypożyczania

§ 8
1. Z Biblioteki mogą korzystać wszyscy obywatele. Pierwszeństwo mają jednak osoby zamieszkałe, pracujące lub uczące się na terenie miasta Lubań.
2. Pozostali użytkownicy w uzgodnieniu z Dyrektorem Biblioteki lub kierownikiem Filii.
3. Ze zbiorów poszczególnych działów Biblioteki korzystać mogą:
a) z Wypożyczali Ogólnej dla Dorosłych oraz Czytelni i Działu Informacyjno-Bibliograficznego – osoby, które ukończyły 16 rok życia;
b) z pozostałych działów – bez ograniczeń.
4. Obywatel pełnoletni przy zapisie obowiązany jest do:
a) okazania aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL,
b) podania aktualnego adresu zamieszkania, miejsca pracy lub nauki oraz numeru telefonu,
c) podpisania karty zapisu i zobowiązania się podpisem do przestrzegania Regulaminu Udostępniania Zbiorów.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych. Nie podanie danych osobowych skutkuje odmową rejestracji.
6. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
7. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdej zmianie adresu, miejsca pracy lub nauki oraz numerze telefonicznym.
8. Zapisanie się do Biblioteki ważne jest wyłącznie w roku kalendarzowym, w którym zostało dokonane. Prolongata zapisu na następny rok kalendarzowy wymaga potwierdzenia woli Czytelnika.

§9
1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć do 5 woluminów na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
2. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Bibliotece przysługuje prawo żądania zwrotu wypożyczonych książek przed upływem terminu.
4. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
5. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z usług Biblioteki.

§10
Przetrzymywanie książek ponad termin przedstawiony w § 9 spowoduje:
a) dwukrotne, indywidualne upomnienie na piśmie, którego koszt ponosi czytelnik według opłaty pocztowej,
b) pobranie opłaty za przekroczenie terminu zwrotu każdego woluminu w wysokości 2 zł za miesiąc od jednego tomu,
c) na sumy wypłacone z tytułu uszkodzenia lub zagubienia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie,
d) Biblioteka może podać do publicznej wiadomości np. do mediów, nazwiska osób złośliwie uchylających się od zwrotu materiałów bibliotecznych,
e) czasowe pozbawienie prawa do korzystania z Biblioteki,
f) jeżeli czytelnik mimo upomnień odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§11
W razie zgubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany:
1. Odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu i tego samego lub nowszego wydania.
2. Jeżeli odkupienie materiałów bibliotecznych jest niemożliwe czytelnik powinien odkupić inny materiał wskazany przez Bibliotekę lub wpłacić ekwiwalent pieniężny w wysokości wyznaczonej przez Bibliotekę.
3. W przypadku materiałów szczególnie cennych Biblioteka może ustalić wyższą wartość od aktualnej ceny rynkowej.
4. Za wszelkie szkody wyrządzone przez czytelników niepełnoletnich odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni.

§12
1. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, uczy korzystania z katalogów, względnie kieruje czytelnika do innej biblioteki.
2. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu tez zwraca wypożyczone książki.

IV.Regulamin udostępniania

IV.
§13
1. Prawo do korzystania z Czytelni mają wszyscy obywatele niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami Biblioteki.
2. Czytelnika obowiązuje wpisanie się do „Rejestru Odwiedzin Czytelni”.

§14
Czytelnik powinien:
a) zachować ciszę w Czytelni,
b) przestrzegać zakazu palenia tytoniu i spożywania posiłków w Czytelni,
c) przestrzegać zakazu wynoszenia udostępnianych materiałów bibliotecznych poza Czytelnię bez zgody dyżurującego bibliotekarza.

§15
Na kopiowanie materiałów bibliotecznych czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

V. Czytelnia Internetowa

§16
1. Korzystanie z Czytelni Internetowej jest dostępne dla każdego mieszkańca bezpłatnie.
2. Każdy odwiedzający Czytelnię Internetową przed przystąpieniem do pracy ma obowiązek wpisać się do zeszytu odwiedzin.
3. Jednorazowo czytelnik może korzystać ze stanowiska komputerowego 2 godziny.
4. Zabrania się:
a) instalowania własnego oprogramowania,
b) odwiedzania stron zawierających treści pornograficzne,
c) odwiedzania stron zawierających gry o charakterze nieedukacyjnym.

§17
1. Praca na sprzęcie informatycznym i urządzeniach mobilnych należących do Biblioteki jest monitorowana. Personalia Użytkowników korzystających z urządzeń z dostępem do Internetu mogą być rejestrowane. Ogólnodostępna sieć internetu bezprzewodowego jest monitorowana.
2. Biblioteka zastrzega sobie prawo (zarówno w odniesieniu do komputerów należących do Biblioteki, jak też do publicznej sieci Wi-Fi Biblioteki) do ograniczania przepustowości połączenia internetowego oraz do filtrowania i blokowania treści witryn, a także blokowania aplikacji łączących się z Internetem. W szczególności blokowane mogą być witryny zawierające treści pornograficzne, sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Użytkownicy podczas korzystania ze sprzętu komputerowego nie mogą podejmować żadnych działań skutkujących jego uszkodzeniem lub zakłóceniem działania sieci komputerowej. Niedozwolone jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu, przeglądanie stron internetowych oraz korzystanie z materiałów własnych zawierających treści pornograficzne, sprzeczne z prawem lub z zasadami współżycia społecznego.

§18
Zasady korzystania z Czytelni Internetowej zamieszczone są w odrębnym regulaminie dostępnym w Czytelni i w Oddziale dla Dzieci.

VI. Wypożyczenia Międzybiblioteczne

§19
Jeżeli Biblioteka nie posiada w swoich zbiorach poszukiwanych przez czytelników materiałów bibliotecznych może je udostępnić drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

§20
Okres wypożyczenia jest określony przez bibliotekę wypożyczającą i może być przedłużony na wniosek złożony przed upływem terminu zwrotu.

§21
Czytelnik, który dopuści się uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia dzieła uzyskanego drogą wypożyczenia międzybibliotecznego ponosi wszystkie konsekwencje związane z koniecznością naprawienia szkody.

§22
Szczegółowe zasady korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych opisuje Regulamin Wypożyczeń Międzybibliotecznych Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu.

VII. Kącik Zabaw

§23
1. Z Kącika Zabaw mogą korzystać wyłącznie czytelnicy Biblioteki w wieku do 7 lat.
2. Korzystanie z Kącika Zabaw możliwe jest w obecności rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
3. Czytelnicy korzystają z książek i zabawek umieszczonych przy Kąciku Zabaw wyłącznie w jego obrębie.
4. Przed wejściem do Kącika Zabaw należy zdjąć obuwie.
5. W Kąciku Zabaw zabronione jest spożywanie posiłków.
6. Po zakończeniu wizyty dziecko zobowiązane jest pozostawić porządek. Gdy dziecko nie wypełni tego obowiązku, spoczywa on na rodzicu/opiekunie prawnym.
7. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zabawy odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie prawni.

§24
Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

VIII. Postanowienia końcowe

§25
Wszelkie uwagi można wpisać do „Książki skarg i wniosków” znajdującej się w Wypożyczalni Ogólnej dla Dorosłych lub zgłaszać do Dyrektora Biblioteki.

§26
Biblioteka tworzy dla swoich bieżących potrzeb wynikających z zasad funkcjonowania bazę danych osobowych. Według postanowień Ustawy z dn. 29 sierpnia 1998 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883) Biblioteka zobowiązuje się chronić dane osobowe użytkowników Biblioteki. W toku działalności Biblioteki baza danych osobowych użytkowników będzie podlegała przetwarzaniu. Przez przetwarzanie rozumie się jakiekolwiek operacje na danych osobowych takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o ochronie danych osobowych. Złożenie podpisu na karcie zobowiązań wyraża zgodę na wyżej wymienione operacje i zastosowanie.

§27
Rozstrzyganie problemów szczegółowych nie uwzględnionych w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki.

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBANIU

1. Regulamin ustala zasady oferowania i świadczenia usług internetowych realizowanych w ramach zadań statutowych objętych ustawą o bibliotekach z dnia 27.06.1997 r. (Dz. U. z 2012 nr 85, poz. 539 z późn. zm.)

2. Czytelnia Internetowa jest ogólnie dostępna. Korzystanie z niej jest bezpłatne.

3. Osoba zamierzająca korzystać z Czytelni Internetowej, zwana dalej Użytkownikiem, jest zobowiązana poinformować o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza oraz wpisać się do zeszytu odwiedzin.

4. W celach identyfikacji każdy użytkownik obowiązany jest do podania swoich personaliów dyżurującemu bibliotekarzowi celem wypełnienia karty zobowiązania.

5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług wynikłe z przyczyn leżących poza Biblioteką.

6. Każde ze stanowisk komputerowych posiada własny, stały i niezmienny adres IP, w związku z czym korzystanie z portali informacyjnych, społecznościowych, forów internetowych nie jest anonimowe.

7. Wszystkie komputery zostają automatycznie wyłączone 15 minut przed zamknięciem Biblioteki.

8. Czytelnia Internetowa jest czynna w godzinach: poniedziałek 10:00 – 17:45 wtorek 10:00 – 17:45 środa 10:00 – 15:15 czwartek 10:00 – 17:45 piątek 10:00 – 17:45

9. W okresie Wakacji Szkolnych (lipiec – sierpień) Czytelnia jest czynna od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 16.00 (Czytelnia internetowa od godz. 8:00 do 15:45).

10. Pracownicy Biblioteki na życzenie Użytkownika i w miarę możliwości udzielają instrukcji wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie Użytkownik.

11. Wyszukiwania internetowe powinny służyć przede wszystkim celom naukowym, informacyjnym i edukacyjnym, w tym też informacji bibliotecznej i bibliograficznej. Korzystanie z komputerów w/w celach traktowane jest priorytetowo.

12. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.

13. Użytkownik ma prawo do: a) korzystania z Internetu b) pracy z programem Open Office, c) zapisywania wyników poszukiwań na własnych nośnikach danych, d) korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w Bibliotece oraz bibliotecznych baz danych.

14. Każdy użytkownik Czytelni internetowej zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, w szczególności przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej. Regulamin obowiązuje od dnia 25.08.2014 r.

15. Osoby publikujące za pośrednictwem komputerów biblioteki swoje komentarze i opinie na forach, portalach informacyjnych i społecznościowych zobowiązane są do podpisywania się pod nimi własnym Imieniem i Nazwiskiem. Prezentowane w komentarzach poglądy i opinie stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.

16. Zabrania się dodawania komentarzy zawierających treści obraźliwe, pomawiające czy też szkalujące wizerunek osób trzecich. Ponadto zabrania się zamieszczania komentarzy w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

17. Pełną odpowiedzialność za wpis (lub wpisy) ponosi osoba, która dany wpis stworzyła. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę oraz będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody. W przypadku gdyby osoba poszkodowana wystąpiła z roszczeniem wobec Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu, Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu MiPBP wszystkich wydatków poniesionych w celu naprawienia szkody oraz kosztów postępowania sądowego i procesowego.

18. Pracownicy kontrolują czynności wykonywane przez Użytkownika przy komputerze. Kontroli dokonuje dyżurujący w Czytelni bibliotekarz oraz bibliotekarz systemowy. Odbywa się ona w sposób wzrokowy oraz za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania.

19. Indywidualna sesja każdego z użytkowników Czytelni Internetowej może trwać maksymalnie 2 godziny dziennie.

20. Pracownik Biblioteki ma prawo natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane.

21. W Czytelni Internetowej należy zachować ciszę. Dźwięk emitowany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych

22. Po zakończeniu pracy Użytkownik powinien zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane na własnych nośnikach danych. Informacje nie zapisane, bądź zapisane na dysku twardym zostaną wykasowane w chwili zamknięcia komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.

23. Po zakończeniu pracy z komputerem Użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.

24. Dostęp do internetu nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, obscenicznym, propagującym przemoc lub treści obraźliwe, nie może być również wykorzystywany dla czynności niezgodnych z prawem.

25. Użytkownikowi zabrania się:

a) podejmowanie wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenia komputera,
b) zakładania przez Użytkownika własnych katalogów na dyskach,
c) wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów
d) operacyjnych stanowisk komputerowych,
e) łamania zabezpieczeń systemu,
f) samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych.

26. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych oraz wszelkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem udostępnionego mu połączenia z siecią.

27. Użytkownik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o wszelkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.

28. Każdy użytkownik czytelni internetowej zobowiązany jest do przestrzegania postanowień powyższego regulaminu.

29. Nieprzestrzeganie w/w zasad może skutkować pozbawieniem Użytkownika prawa do korzystania z Czytelni Internetowej. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz, a Użytkownik może się odwołać do Dyrektora Biblioteki.

30. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulamin leży w kompetencji Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu.

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W LUBANIU1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory bibliotekom krajowym.

2. Międzybiblioteczne wypożyczenia zagraniczne realizują biblioteki naukowe.

3. Wypożyczeniom podlega tylko literatura naukowa i popularnonaukowa.

4. Wypożyczeniu międzybibliotecznemu nie podlegają:

– zbiory specjalne,
– literatura piękna,
– wydawnictwa wydane przed 1951 r.,
– czasopisma,
– dzieła zachowane w złym stanie fizycznym,
– materiały w dużym formacie.

5. Ze zbiorów innych bibliotek może korzystać każdy, kto jest czytelnikiem MiPBP w Lubaniu.

6. Zamawianie i realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Czytelni Biblioteki. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest potwierdzenie braku poszukiwanego dzieła w zbiorach MiPBP w Lubaniu.

7. Zamówienia składa się w formie pisemnej (e-mail), ustnej (bezpośrednio u osoby odpowiedzialnej za wypożyczenia międzybiblioteczne) lub telefonicznej.

8. Jednorazowo można zamówić ilość tytułów zgodną z regulaminem wypożyczeń danej biblioteki.

9. MiPBP w Lubaniu udostępnia jednorazowo do 4 tytułów.

10. Czas oczekiwania na realizację zamówienia wynosi od jednego tygodnia do jednego miesiąca i jest uzależniony od biblioteki udostępniającej materiały biblioteczne. Wypożyczenia realizuje się przesyłkami poleconymi (priorytet).

11. Czytelnik zostaje powiadomiony w ustalony wcześniej sposób przez MiPBP w Lubaniu o nadejściu zamówionego dzieła i terminie jego zwrotu.

12. Jeżeli czytelnik rezygnuje z zamówienia, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Bibliotekę.

13. Termin korzystania z zamówionych materiałów wyznacza biblioteka wypożyczająca.

14. MiPBP w Lubaniu wypożycza dzieła na okres 4 tygodni. Okres ten może być przedłużony w uzasadnionych przypadkach na wniosek biblioteki zainteresowanej, złożony przed upływem terminu zwrotu. W razie nie zwrócenia dzieł w terminie, Biblioteka wysyła upomnienie (monit), na które biblioteka przetrzymująca, obowiązana jest natychmiast odpowiedzieć. Brak odpowiedzi spowoduje wstrzymanie wypożyczeń ze zbiorów Biblioteki.

15. Jeżeli czytelnik nie jest w stanie wykorzystać wypożyczonych materiałów w wyznaczonym terminie, należy natychmiast powiadomić o tym Bibliotekę, aby można było odpowiednio wcześnie prosić bibliotekę o prolongatę.

16. Prośbę prolongaty na udostępnione zbiory można przesłać pocztą, e-mailem lub uzgodnić osobiście bądź telefonicznie.

17. Biblioteka zamawiająca materiały jest zobowiązana do ich pełnego zabezpieczenia, zwrotu w określonym terminie oraz odpowiada materialnie za ich uszkodzenie lub utratę.

18. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dzieła przez bibliotekę zamawiającą, zwraca ona taki sam egzemplarz lub w wyjątkowych wypadkach inne wskazane dzieło.

19. W przypadku nie spełnienia powyższych wymagań biblioteka wypożyczająca winna uiścić ekwiwalent pieniężny, stanowiący antykwaryczną wartość dzieła zagubionego lub znacznie uszkodzonego.

20. MiPBP w Lubaniu pokrywa koszty przesyłki pocztowej wysłanej do biblioteki zamawiającej materiały, natomiast koszty przesyłki zwrotnej opłaca biblioteka wypożyczająca.

21. Biblioteki i czytelnicy nie stosujący się do wyżej wymienionych wymagań będą pozbawieni prawa do korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych.

Wypożyczenia międzybiblioteczne w MiPBP w Lubaniu odbywają się zgodnie z ustaleniami następujących dokumentów:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539).
2. Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 marca 1980 r. w sprawie wypożyczania międzybibliotecznego (Mon. Pol. Nr 12 poz. 54).
3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Regulamin obowiazuje od dn. 01.08.2015 r.