REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W LUBANIU

I. Postanowienia wstępne

§1
Regulamin udostępniania zbiorów Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu zwanej dalej „Biblioteką" i jej Filii określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność Biblioteki oraz uzyskanych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.
§2
Zbiory biblioteki udostępniane są: a) prezencyjnie, tzn. na miejscu w Czytelni Biblioteki, b) drogą wypożyczeń indywidualnych w Wypożyczalni Biblioteki, c) drogą wypożyczeń międzybibliotecznych za pośrednictwem Czytelni Biblioteki
§3
1. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne. 2. Miejska Biblioteka Publiczna przyjmuje dobrowolne kwoty od czytelników wpłacane na fundusz czytelniczy. 3. Środki z funduszu czytelniczego są przeznaczone na wzbogacenie zbiorów Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.
§4
W czasie gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z usług Biblioteki.

II. Regulamin Wypożyczalni

§5
1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele od lat 14, pierwszeństwo w wypożyczaniu jednak mają osoby zamieszkałe, pracujące lub uczące się na terenie miasta Lubań. 2. Z wypożyczani Oddziału dla Dzieci lub działu dziecięcego każdej Filii korzystają dzieci na zasadach jak wyżej. 3. Pozostali w uzgodnieniu z Dyrektorem lub kierownikiem Filii 4. Obywatel pełnoletni przy zapisie obowiązany jest do: a) Okazania dowodu osobistego, legitymacji szkolnej lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, aktualne miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub nauki; b) Wypełnienie karty zapisu i zobowiązania się podpisem do przestrzegania Regulaminu Udostępniania Zbiorów. 5. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. 6. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o każdej zmianie adresu, miejsca pracy lub nauki
§6
1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć do 5 woluminów na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. 2. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Bibliotece przysługuje prawo żądania zwrotu wypożyczonych książek przed upływem terminu. 4. Na prośbę czytelnika Biblioteka może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników. 5. Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Drobne uszkodzenia odnotowuje się w karcie książki. 6. Czytelnik powinien pamiętać, że materiały biblioteczne wypożyczone z Biblioteki są własnością społeczną. Należy je szanować i zabezpieczyć przed zniszczeniem.
§7
1. Przetrzymywanie książek ponad termin przedstawiony w §7 spowoduje: a) dwukrotne, indywidualne upomnienie na piśmie, którego koszt ponosi czytelnik, b) za każde pisemne upomnienie pobiera się opłatę 2-krotnie wyższą od opłaty pocztowej, c) pobranie opłaty za przekroczenie terminu zwrotu każdego woluminu w wysokości 10 gr. za każdą dobę od jednego tomu, d) biblioteka może podać do publicznej wiadomości np. do mediów nazwiska osób złośliwie uchylających się od zwrotu materiałów bibliotecznych, e) czasowe pozbawienie prawa do korzystania z Biblioteki, f) dochodzenie swoich roszczeń na drodze sądowej.
§8
W razie zgubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany: 1. Odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu i tego samego nowszego wydania. Jeżeli książka była oprawiona, czytelnik pokrywa koszty oprawy. 2. O ile odkupienie materiałów bibliotecznych jest niemożliwe czytelnik powinien uiścić gotówką: a) W przypadku książki beletrystycznej 3-krotną aktualną wartość rynkową lub antykwaryczną, b) W przypadku książki popularnonaukowej oraz innych materiałów bibliotecznych niż książki, 5- krotną aktualną wartość rynkową lub antykwaryczną, c) W przypadku dzieł szczególnie cennych Biblioteka może ustalić wyższą wartość. 3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia jednego tomu dzieła wielotomowego czytelnik ponosi zobowiązania z punktu 1 i 2 tegoż § tj. za całość.
§9
Bibliotekarz jest zobowiązany ma prośbę czytelnika do udzielania informacji o zbiorach, pomocy w doborze literatury: przy korzystaniu z zestawień bibliograficznych oraz katalogów.

III. Korzystanie z Czytelni Biblioteki

§10
Czytelnia jest czynna w godzinach pracy Biblioteki
§11
1. Prawo do korzystania z Czytelni mają wszyscy obywatele niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami Biblioteki. 2. Czytelnika obowiązuje wpisanie się do „Rejestru Odwiedzin Czytelni"
§12
Czytelnik powinien: a) Zgłosić bibliotekarzowi zauważone uszkodzenia w materiałach bibliotecznych, b) Zachować ciszę w Czytelni, c) Przestrzegać zakazu palenia tytoniu i spożywaniu posiłków w Czytelni, d) Przestrzegać zakaz wynoszenia udostępnionych materiałów bibliotecznych poza czytelnią bez zgody bibliotekarza dyżurującego.
§13
Na kopiowanie rysunków, schematów, planów, map, itp. Czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

IV. Postanowienia końcowe

§14
Życzenia w sprawie uzupełnienia księgozbioru czytelnik zgłasza na zasadzie wpisu do kartoteki dezyderatów.
§15
Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków znajdujących się u dyżurującego bibliotekarza.
§16
1. Naruszenia przez czytelnika zasad określonych niniejszym Regulaminem może spowodować okresowe, a w szczególnie drastycznych wypadkach stałe pozbawienie prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki. 2. Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się do: a) Dyrektora Biblioteki b) Naczelnika Wydziału Infrastruktuty Społecznej Urzędu Miasta w Lubaniu.
§17
1. Biblioteka tworzy dla swoich bieżących potrzeb wynikających z zasad funkcjonowania bazę danych osobowych. 2. Według postanowień ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Biblioteka zobowiązuje się chronić dane osobowe użytkowników Biblioteki. 3. W toku działalności Biblioteki baza danych osobowych użytkowników będzie podlegała przetwarzaniu. Przez przetwarzanie rozumie się jakiekolwiek operacje na danych osobowych takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie zmienianie, udostępnianie, i usuwanie, danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o ochronie danych osobowych. 4. Złożenie podpisu na karcie zobowiązania wyraża zgodę na wyżej wymienione operacje i zastosowanie §8 pkt d) Regulaminu Udostępniania zbiorów MiPBP w Luabaniu.
§18
Rozstrzyganie problemów szczegółowych nie uwzględnionych w niniejszym Regulaminie należą do kompetencji Dyrektora Biblioteki.

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBANIU

1. Regulamin ustala zasady oferowania i świadczenia usług internetowych realizowanych w ramach zadań statutowych objętych ustawą o bibliotekach z dnia 27.06.1997 r. (Dz. U. z 2012 nr 85, poz. 539 z późn. zm.)

2. Czytelnia Internetowa jest ogólnie dostępna. Korzystanie z niej jest bezpłatne.

3. Osoba zamierzająca korzystać z Czytelni Internetowej, zwana dalej Użytkownikiem, jest zobowiązana poinformować o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza oraz wpisać się do zeszytu odwiedzin.

4. W celach identyfikacji każdy użytkownik obowiązany jest do podania swoich personaliów dyżurującemu bibliotekarzowi celem wypełnienia karty zobowiązania.

5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług wynikłe z przyczyn leżących poza Biblioteką.

6. Każde ze stanowisk komputerowych posiada własny, stały i niezmienny adres IP, w związku z czym korzystanie z portali informacyjnych, społecznościowych, forów internetowych nie jest anonimowe.

7. Wszystkie komputery zostają automatycznie wyłączone 15 minut przed zamknięciem Biblioteki.

8. Czytelnia Internetowa jest czynna w godzinach: poniedziałek 10:00 – 17:45 wtorek 10:00 – 17:45 środa 10:00 – 15:15 czwartek 10:00 – 17:45 piątek 10:00 – 17:45

9. W okresie Wakacji Szkolnych (lipiec – sierpień) Czytelnia jest czynna od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 16.00 (Czytelnia internetowa od godz. 8:00 do 15:45).

10. Pracownicy Biblioteki na życzenie Użytkownika i w miarę możliwości udzielają instrukcji wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie Użytkownik.

11. Wyszukiwania internetowe powinny służyć przede wszystkim celom naukowym, informacyjnym i edukacyjnym, w tym też informacji bibliotecznej i bibliograficznej. Korzystanie z komputerów w/w celach traktowane jest priorytetowo.

12. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.

13. Użytkownik ma prawo do: a) korzystania z Internetu b) pracy z programem Open Office, c) zapisywania wyników poszukiwań na własnych nośnikach danych, d) korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w Bibliotece oraz bibliotecznych baz danych.

14. Każdy użytkownik Czytelni internetowej zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, w szczególności przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej. Regulamin obowiązuje od dnia 25.08.2014 r.

15. Osoby publikujące za pośrednictwem komputerów biblioteki swoje komentarze i opinie na forach, portalach informacyjnych i społecznościowych zobowiązane są do podpisywania się pod nimi własnym Imieniem i Nazwiskiem. Prezentowane w komentarzach poglądy i opinie stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.

16. Zabrania się dodawania komentarzy zawierających treści obraźliwe, pomawiające czy też szkalujące wizerunek osób trzecich. Ponadto zabrania się zamieszczania komentarzy w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

17. Pełną odpowiedzialność za wpis (lub wpisy) ponosi osoba, która dany wpis stworzyła. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę oraz będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody. W przypadku gdyby osoba poszkodowana wystąpiła z roszczeniem wobec Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu, Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu MiPBP wszystkich wydatków poniesionych w celu naprawienia szkody oraz kosztów postępowania sądowego i procesowego.

18. Pracownicy kontrolują czynności wykonywane przez Użytkownika przy komputerze. Kontroli dokonuje dyżurujący w Czytelni bibliotekarz oraz bibliotekarz systemowy. Odbywa się ona w sposób wzrokowy oraz za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania.

19. Indywidualna sesja każdego z użytkowników Czytelni Internetowej może trwać maksymalnie 2 godziny dziennie.

20. Pracownik Biblioteki ma prawo natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane.

21. W Czytelni Internetowej należy zachować ciszę. Dźwięk emitowany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych

22. Po zakończeniu pracy Użytkownik powinien zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane na własnych nośnikach danych. Informacje nie zapisane, bądź zapisane na dysku twardym zostaną wykasowane w chwili zamknięcia komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.

23. Po zakończeniu pracy z komputerem Użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.

24. Dostęp do internetu nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, obscenicznym, propagującym przemoc lub treści obraźliwe, nie może być również wykorzystywany dla czynności niezgodnych z prawem.

25. Użytkownikowi zabrania się:

a) podejmowanie wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenia komputera,
b) zakładania przez Użytkownika własnych katalogów na dyskach,
c) wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów
d) operacyjnych stanowisk komputerowych,
e) łamania zabezpieczeń systemu,
f) samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych.

26. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych oraz wszelkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem udostępnionego mu połączenia z siecią.

27. Użytkownik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o wszelkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.

28. Każdy użytkownik czytelni internetowej zobowiązany jest do przestrzegania postanowień powyższego regulaminu.

29. Nieprzestrzeganie w/w zasad może skutkować pozbawieniem Użytkownika prawa do korzystania z Czytelni Internetowej. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz, a Użytkownik może się odwołać do Dyrektora Biblioteki.

30. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulamin leży w kompetencji Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu.

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W LUBANIU1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory bibliotekom krajowym.

2. Międzybiblioteczne wypożyczenia zagraniczne realizują biblioteki naukowe.

3. Wypożyczeniom podlega tylko literatura naukowa i popularnonaukowa.

4. Wypożyczeniu międzybibliotecznemu nie podlegają:

– zbiory specjalne,
– literatura piękna,
– wydawnictwa wydane przed 1951 r.,
– czasopisma,
– dzieła zachowane w złym stanie fizycznym,
– materiały w dużym formacie.

5. Ze zbiorów innych bibliotek może korzystać każdy, kto jest czytelnikiem MiPBP w Lubaniu.

6. Zamawianie i realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Czytelni Biblioteki. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest potwierdzenie braku poszukiwanego dzieła w zbiorach MiPBP w Lubaniu.

7. Zamówienia składa się w formie pisemnej (e-mail), ustnej (bezpośrednio u osoby odpowiedzialnej za wypożyczenia międzybiblioteczne) lub telefonicznej.

8. Jednorazowo można zamówić ilość tytułów zgodną z regulaminem wypożyczeń danej biblioteki.

9. MiPBP w Lubaniu udostępnia jednorazowo do 4 tytułów.

10. Czas oczekiwania na realizację zamówienia wynosi od jednego tygodnia do jednego miesiąca i jest uzależniony od biblioteki udostępniającej materiały biblioteczne. Wypożyczenia realizuje się przesyłkami poleconymi (priorytet).

11. Czytelnik zostaje powiadomiony w ustalony wcześniej sposób przez MiPBP w Lubaniu o nadejściu zamówionego dzieła i terminie jego zwrotu.

12. Jeżeli czytelnik rezygnuje z zamówienia, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Bibliotekę.

13. Termin korzystania z zamówionych materiałów wyznacza biblioteka wypożyczająca.

14. MiPBP w Lubaniu wypożycza dzieła na okres 4 tygodni. Okres ten może być przedłużony w uzasadnionych przypadkach na wniosek biblioteki zainteresowanej, złożony przed upływem terminu zwrotu. W razie nie zwrócenia dzieł w terminie, Biblioteka wysyła upomnienie (monit), na które biblioteka przetrzymująca, obowiązana jest natychmiast odpowiedzieć. Brak odpowiedzi spowoduje wstrzymanie wypożyczeń ze zbiorów Biblioteki.

15. Jeżeli czytelnik nie jest w stanie wykorzystać wypożyczonych materiałów w wyznaczonym terminie, należy natychmiast powiadomić o tym Bibliotekę, aby można było odpowiednio wcześnie prosić bibliotekę o prolongatę.

16. Prośbę prolongaty na udostępnione zbiory można przesłać pocztą, e-mailem lub uzgodnić osobiście bądź telefonicznie.

17. Biblioteka zamawiająca materiały jest zobowiązana do ich pełnego zabezpieczenia, zwrotu w określonym terminie oraz odpowiada materialnie za ich uszkodzenie lub utratę.

18. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dzieła przez bibliotekę zamawiającą, zwraca ona taki sam egzemplarz lub w wyjątkowych wypadkach inne wskazane dzieło.

19. W przypadku nie spełnienia powyższych wymagań biblioteka wypożyczająca winna uiścić ekwiwalent pieniężny, stanowiący antykwaryczną wartość dzieła zagubionego lub znacznie uszkodzonego.

20. MiPBP w Lubaniu pokrywa koszty przesyłki pocztowej wysłanej do biblioteki zamawiającej materiały, natomiast koszty przesyłki zwrotnej opłaca biblioteka wypożyczająca.

21. Biblioteki i czytelnicy nie stosujący się do wyżej wymienionych wymagań będą pozbawieni prawa do korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych.

Wypożyczenia międzybiblioteczne w MiPBP w Lubaniu odbywają się zgodnie z ustaleniami następujących dokumentów:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539).
2. Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 marca 1980 r. w sprawie wypożyczania międzybibliotecznego (Mon. Pol. Nr 12 poz. 54).
3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Regulamin obowiazuje od dn. 01.08.2015 r.