Regulaminy

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W LUBANIU

I. Postanowienia wstępne

§1
Regulamin udostępniania zbiorów Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu zwanej dalej „Biblioteką” i jej Filii określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność Biblioteki oraz uzyskanych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

§2
Biblioteka świadczy usługi w ramach następujących punktów obsługi Użytkownika:
a) Wypożyczalnia Ogólna dla Dorosłych,
b) Czytelnia i Dział Informacyjno-Bibliograficzny z Czytelnią Internetową,
c) Oddział dla Dzieci,
d) Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej,
e) Filia Nr 2,
f) Filia Nr 3,
g) Filia Nr 4
h) Oddział Zbiorów Obcojęzycznych.

§3
1. Zbiory Biblioteki udostępniane są:
a) prezencyjnie w Czytelni Biblioteki,
b) drogą wypożyczeń indywidualnych na zewnątrz Biblioteki,
c) drogą wypożyczeń międzybibliotecznych za pośrednictwem Czytelni Biblioteki,
d) na platformie „Cyfrowy Dolny Śląsk”.
2. Katalog internetowy zbiorów Biblioteki jest dostępny bez konieczności logowania.

§4
1. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne, z zastrzeżeniem opłat pobieranych za:
a) niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
b) uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych.
2. Biblioteka przyjmuje dobrowolne kwoty od czytelników wpłacane na Fundusz Czytelniczy lub Kiermasz.
3. Środki z Funduszu Czytelniczego są przeznaczone na wzbogacenie zbiorów, natomiast środki z Kiermaszu przeznaczane są na pozostałe statutowe cele Biblioteki.
4. W każdym przypadku Czytelnik otrzymuje potwierdzenie wpłaty w postaci pokwitowania z datą i wskazaniem czynności objętej opłatą.

 

II. Warunki korzystania z usług Biblioteki. Ochrona danych osobowych.

§5
1. W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lubaniu obowiązuje zapis centralny.
2. Rejestracja czytelników i wypożyczeń prowadzona jest w komputerowym systemie bibliotecznym Aleph.
3. Po zarejestrowaniu się czytelnik otrzymuje dostęp do zabezpieczonego hasłem indywidualnego konta internetowego.
4. Konto umożliwia czytelnikowi:
a) przedłużanie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
b) sprawdzanie stanu bieżącego i historii wypożyczeń,
c) uzyskanie informacji o stanie zadłużenia wobec biblioteki,
d) dodanie lub aktualizację informacji o adresie mailowym i numerze telefonu.
5. Zarejestrowanie materiałów bibliotecznych na koncie czytelnika w systemie komputerowym stanowi dowód ich wypożyczenia.
6. Nieaktywne konta czytelników rozliczonych z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Lubaniu ulegają likwidacji po upływie pięciu lat od daty ostatniego przerejestrowania.

§6
1. Warunkiem korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu jest posiadanie i okazywanie każdorazowo aktualnej karty bibliotecznej.
2. Czytelnik ma prawo do jednej karty bibliotecznej, którą otrzymuje po dopełnieniu formalności związanych z rejestracją zgodnie z § 7 Regulaminu.
3. Gdy kwota kary naliczanej za niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych przekroczy 10,00 zł, Czytelnik traci prawo korzystania z usług bibliotecznych do momentu uregulowania należności.

§7
1. Kartę biblioteczną mogą otrzymać:
a) osoby dorosłe na podstawie dokumentu urzędowego stwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, karta stałego pobytu),
b) dzieci do ukończenia 13 roku życia na podstawie pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość jednego z rodziców lub opiekuna prawnego; przy zapisie do Biblioteki obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest konieczna,
c) dzieci i młodzież po ukończeniu 13 roku życia na podstawie posiadanego dokumentu tożsamości; przy zapisie do Biblioteki obecność rodzica lub opiekuna prawnego nie jest konieczna.
2. Czytelnik pełnoletni powinien zapoznać się z Regulaminem Udostępniania Zbiorów i podpisać zobowiązanie do przestrzegania jego zasad.
3. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

§8
1. W chwili zapisu do Biblioteki pobierane są dane osobowe niezbędne do zarejestrowania czytelnika i wydania karty bibliotecznej:
a) nazwisko i imiona,
b) data urodzenia,
c) numer PESEL (lub jego odpowiednik w przypadku cudzoziemców),
d) imię ojca.
2. Dla prawidłowego kontaktu z Czytelnikiem pobierane są także adres, numer telefonu i adres mailowy.
3. Nie podanie danych osobowych skutkuje odmową rejestracji i zapisu do Biblioteki.
4. Biblioteka tworzy dla swoich bieżących potrzeb wynikających z zasad funkcjonowania bazę danych osobowych. Biblioteka zobowiązuje się chronić dane osobowe użytkowników Biblioteki. W toku działalności Biblioteki baza danych osobowych użytkowników będzie podlegała przetwarzaniu. Przez przetwarzanie rozumie się jakiekolwiek operacje na danych osobowych takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o ochronie danych osobowych. Złożenie podpisu na karcie zobowiązań wyraża zgodę na wyżej wymienione operacje i zastosowanie.
5. Administratorem danych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaniu. Dane osobowe, gromadzone przez bibliotekę, przetwarzane są wyłącznie w celach statutowych, określonych w ustawie o bibliotekach i podlegają ochronie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane będą udostępniane wyłącznie osobom i instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Czytelnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.
7. Czytelnik rozliczony z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Lubaniu ma prawo wypisać się z biblioteki, co skutkuje zamknięciem konta w systemie bibliotecznym oraz zniszczeniem karty bibliotecznej i zobowiązania. Wniosek o zamknięcie konta można złożyć po okazaniu dyżurującemu bibliotekarzowi karty bibliotecznej wraz z dokumentem tożsamości. Likwidacja następuje w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku.

§9
1. Karta biblioteczna jest ważna przez rok od wydania. Przedłużenie ważności o kolejny rok następuje po aktualizacji danych osobowych w bazie komputerowej.
2. Karta biblioteczna stanowi własność Biblioteki.
3. Czytelnik zobowiązany jest poinformować Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lubaniu o zmianie adresu zamieszkania i innych danych przekazywanych w trakcie rejestracji.
4. W razie zagubienia, zużycia się karty bibliotecznej lub zmiany nazwiska Czytelnik otrzyma nieodpłatnie nową kartę do tego samego konta systemowego.
5. O utracie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zawiadomić Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lubaniu. W przeciwnym razie czytelnik ponosi konsekwencje wynikające z ewentualnego używania karty przez inną osobę.

§10
Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom, z wyjątkiem sytuacji, gdy na rzecz czytelnika korzystają z niej osoby trzecie, dysponujące jego pisemnym upoważnieniem i kartą biblioteczną.

§11
Osoba nie posiadająca karty bibliotecznej ma prawo raz skorzystać ze zbiorów i usług Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu, wyłącznie na miejscu w Czytelni. Przy kolejnej wizycie obowiązuje rejestracja.

§12
Bibliotekarz udziela informacji dotyczących zbiorów Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu, służy pomocą w doborze literatury, korzystaniu z komputerowego katalogu bibliotecznego oraz przy innych zagadnieniach merytorycznych.

 

III. Odpowiedzialność za korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.

§13
1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz zabezpieczenia ich przed wszelkimi uszkodzeniami, wilgocią i zabrudzeniem. 2. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem i zgłosić bibliotekarzowi dostrzeżone uszkodzenia, gdyż ponosi odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia nieujawnione, a stwierdzone przy zwrocie. Stale aktualizowana informacja o stanie fizycznym książki znajduje się w bazie systemu bibliotecznego.

§14
1. Czytelnik odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych i zobowiązany jest odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu i tego samego lub nowszego wydania.
2. Jeżeli odkupienie materiałów bibliotecznych jest niemożliwe czytelnik powinien odkupić inny materiał wskazany przez Bibliotekę lub wpłacić ekwiwalent pieniężny w wysokości wyznaczonej przez Bibliotekę.
3. W przypadku materiałów szczególnie cennych Biblioteka może ustalić wyższą wartość od aktualnej ceny rynkowej.
4. W wypadku zagubienia lub zniszczenia jednego tomu z dzieła wielotomowego czytelnik jest zobowiązany odkupić brakujący tom, a gdy jest to niemożliwe, zapłacić równowartość całości dzieła.
5. Za wszelkie szkody wyrządzone przez czytelników niepełnoletnich odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni.
6. Na sumy wypłacone z tytułu uszkodzenia lub zagubienia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§15
W przypadku zdarzeń losowych (kradzież, pożar, powódź itp.) zwolnienie od odszkodowania może nastąpić tylko na podstawie dokumentu potwierdzającego zaistniałą sytuację, wystawionego przez odpowiednie służby lub instytucje.

 

IV. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych

§16
1. Z Biblioteki mogą korzystać wszyscy obywatele. Pierwszeństwo mają jednak osoby zamieszkałe, pracujące lub uczące się na terenie miasta Lubań.
2. Pozostali użytkownicy w uzgodnieniu z Dyrektorem Biblioteki lub kierownikiem Filii.
3. Ze zbiorów poszczególnych działów Biblioteki korzystać mogą: a) z Wypożyczalni Ogólnej dla Dorosłych oraz Czytelni i Działu Informacyjno-Bibliograficznego – osoby, które ukończyły 16 rok życia;
b) z pozostałych działów – bez ograniczeń.

§ 17
1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć do 5 woluminów na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
2. Czytelnik ma obowiązek przestrzegania terminowego zwrotu wypożyczonych zbiorów.
3. Czytelnik, który poda przy rejestracji swój adres mailowy, będzie otrzymywał na trzy dni przed upływem terminu zwrotu automatyczne przypomnienie.
4. Czytelnik może uzyskać 2 razy prolongatę terminu zwrotu materiałów bibliotecznych, czyli wypożyczać zbiory na 90 dni. Prolongować zbiory można jeżeli, na posiadane przez niego pozycje nie złożono innych zamówień. Prośba o przedłużenie terminu zwrotu powinna zostać zgłoszona osobiście lub telefonicznie dyżurującemu bibliotekarzowi. Czytelnik może także dokonać prolongaty dla danego dokumentu po zalogowaniu się na swoje konto internetowe, najpóźniej do końca dnia terminu zwrotu.
5. Nie ma możliwości przedłużenia terminu zwrotu w przypadku:
a) zamówienia materiału bibliotecznego przez innego czytelnika,
b) nieuregulowania kary przekraczającej kwotę 10,00 zł.
6. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
7. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z usług Biblioteki.

§18
W uzasadnionych przypadkach Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaniu ma prawo wypożyczyć materiały biblioteczne na okres krótszy niż określony w Regulaminie, jak również zastrzega sobie prawo żądania zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem regulaminowych terminów.

§19
1. Niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych pociąga za sobą następujące konsekwencje:
a) automatyczne zablokowanie konta czytelniczego,
b) automatyczne naliczenie kary pieniężnej - kara za przetrzymanie materiałów bibliotecznych: za każdy dzień po terminie od każdego woluminu 0,10 zł,
c) indywidualne upomnienie telefoniczne lub pisemne, którego koszt ponosi czytelnik według opłaty pocztowej,
d) przekazanie podmiotom zewnętrznym prowadzącym działalność windykacyjną sprawy dochodzenia praw majątkowych do wypożyczonych zbiorów,
e) skierowanie sprawy na drogę sądową,
f) umieszczenie danych w krajowym rejestrze dłużników.
2. Biblioteka nie ma obowiązku wysyłania upomnień do zalegającego ze zwrotem Czytelnika.

 

V. Udostępnianie materiałów bibliotecznych w Czytelni

§20
1. Czytelnik korzystający z Czytelni zobowiązany jest przekazać bibliotekarzowi aktualną kartę biblioteczną.
2. Przed opuszczeniem Czytelni użytkownik zwraca bibliotekarzowi materiały, a po sprawdzeniu ich kompletności i stanu otrzymuje z powrotem kartę biblioteczną.
3. Czytelnik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi wnoszone do Czytelni własne książki, czasopisma i inne publikacje.
4. Wynoszenie z Czytelni materiałów bibliotecznych bez zgody bibliotekarza jest zabronione.

§21
1. W Czytelni korzysta się z książek i czasopism bieżących na zasadzie samoobsługi.
2. Wybrane książki czytelnik zanosi do bibliotekarza w celu ich rejestracji.
3. Czytelnik nie może sam odkładać książek na półkę – tylko w miejsce oznaczone do składania materiałów.
4. Czytelnik czytający prasę bieżącą może korzystać jednocześnie z 3 tytułów.
5. Roczniki czasopism z zasobów Czytelni zamawia się u dyżurującego bibliotekarza.
6. Roczniki czasopism znajdujące się w Magazynie, można zamawiać najpóźniej na godzinę przed zamknięciem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.
7. Jeżeli Czytelnik zgłosi potrzebę korzystania z dostarczonych mu z Magazynu roczników czasopism w następnych dniach, bibliotekarz zatrzymuje je w Czytelni.
8. W przypadku niezgłoszenia się czytelnika w ustalonym terminie, zamówione materiały po 2 dniach zostaną zwrócone do Magazynu.

§22
1. Czytelnia prowadzi wypożyczenia krótkoterminowe ze zbiorów książek, prasy, płyt winylowych, regionaliów. W ich ramach materiały biblioteczne mogą być wypożyczane do domu na 14 dni, bądź w szczególnych przypadkach w terminie ustalonym z dyżurującym bibliotekarzem.
2. Wypożyczenia krótkoterminowe nie obejmują szczególnie cennych archiwalnych egzemplarzy wydawnictw regionalnych i roczników czasopism.
3. Czytelnik, który nie dotrzyma terminu zwrotu materiałów, traci prawo do takiej formy wypożyczeń.
4. Jeśli nie ma zapotrzebowania ze strony innych użytkowników istnieje możliwość prolongaty wypożyczenia.

§23
Czytelnik powinien:
a) zachować ciszę w Czytelni,
b) przestrzegać zakazu palenia tytoniu i spożywania posiłków w Czytelni.

§24
Na kopiowanie materiałów bibliotecznych czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

 

VI. Korzystanie z Czytelni internetowej

§25
1. Czytelnik chcący skorzystać z komputera w czytelni internetowej zostawia kartę biblioteczną u dyżurującego bibliotekarza.
2. Bibliotekarz wskazuje czytelnikowi miejsce przy stanowisku komputerowym.
3. Jednorazowo czytelnik może korzystać ze stanowiska komputerowego 2 godziny
4. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaniu umożliwia czytelnikowi korzystanie z własnego sprzętu komputerowego w miejscu wyznaczonym przez bibliotekarza.
5. Wszelkie nieprawidłowości lub uszkodzenia w pracy komputera należy niezwłocznie zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi bez podejmowania samodzielnej próby naprawy.

§26
1. Korzystanie w czytelni internetowej z multimediów, Internetu i programów użytkowych ma służyć celom naukowym, informacyjnym i edukacyjnym.
2. Stanowisko komputerowe może być wykorzystane do:
a) przeglądania katalogu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu,
b) przeglądania zasobów sieci,
c) korzystania z oprogramowania biurowego,
3. Zabrania się:
a) instalowania własnego oprogramowania,
b) odwiedzania stron zawierających treści pornograficzne,
c) odwiedzania stron zawierających gry o charakterze nieedukacyjnym.

§27
1. Praca na sprzęcie informatycznym i urządzeniach mobilnych należących do Biblioteki jest monitorowana. Personalia Użytkowników korzystających z urządzeń z dostępem do Internetu mogą być rejestrowane. Ogólnodostępna sieć Internetu bezprzewodowego jest monitorowana.
2. Biblioteka zastrzega sobie prawo (zarówno w odniesieniu do komputerów należących do Biblioteki, jak też do publicznej sieci Wi-Fi Biblioteki) do ograniczania przepustowości połączenia internetowego oraz do filtrowania i blokowania treści witryn, a także blokowania aplikacji łączących się z Internetem. W szczególności blokowane mogą być witryny zawierające treści pornograficzne, sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Użytkownicy podczas korzystania ze sprzętu komputerowego nie mogą podejmować żadnych działań skutkujących jego uszkodzeniem lub zakłóceniem działania sieci komputerowej. Niedozwolone jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu, przeglądanie stron internetowych oraz korzystanie z materiałów własnych zawierających treści pornograficzne, sprzeczne z prawem lub z zasadami współżycia społecznego.

§28
Zasady korzystania z Czytelni Internetowej zamieszczone są w odrębnym regulaminie dostępnym w Czytelni i w Oddziale dla Dzieci.

 

VII. Wypożyczenia międzybiblioteczne

§29
1. Materiały biblioteczne, których Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna nie posiada, mogą zostać sprowadzone w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
2. Warunkiem zamówienia materiałów jest aktualna karta biblioteczna.
3. Zamówienie należy złożyć osobiście w Czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu.
4. Okres udostępnienia określa biblioteka wypożyczająca; może zostać przedłużony na wniosek czytelnika, złożony przed upływem terminu zwrotu, w sytuacjach uzasadnionych potrzebami naukowymi i edukacyjnymi.
5. Czytelnik, który uszkodzi lub zniszczy materiały biblioteczne uzyskane drogą wypożyczeń międzybibliotecznych uiszcza odszkodowanie w wysokości ustalonej przez bibliotekę wypożyczającą.
6. Czytelnik, który nie zgłosi się po zamówione wcześniej materiały, może zostać pozbawiony prawa korzystania w przyszłości z tej usługi.

§30
Szczegółowe zasady korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych opisuje Regulamin wypożyczeń międzybibliotecznych Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu.

 

VIII. Kącik Zabaw

§31
1. Z Kącika Zabaw mogą korzystać wyłącznie czytelnicy Biblioteki w wieku do 7 lat.
2. Korzystanie z Kącika Zabaw możliwe jest w obecności rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
3. Czytelnicy korzystają z książek i zabawek umieszczonych przy Kąciku Zabaw wyłącznie w jego obrębie.
4. Przed wejściem do Kącika Zabaw należy zdjąć obuwie.
5. W Kąciku Zabaw zabronione jest spożywanie posiłków.
6. Po zakończeniu wizyty dziecko zobowiązane jest pozostawić porządek. Gdy dziecko nie wypełni tego obowiązku, spoczywa on na rodzicu/opiekunie prawnym.
7. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zabawy odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie prawni.

 

IX. Przepisy porządkowe

§32
1. Na terenie Biblioteki nie mogą przebywać osoby w stanie nietrzeźwym, będące pod wpływem środków odurzających, nieprzestrzegające podstawowych zasad higieny, stanowiące zagrożenie dla innych, zachowujące się w sposób utrudniający korzystanie z biblioteki innym użytkownikom.
2. Na terenie Biblioteki obowiązuje bezwzględny zakaz:
a) spożywania oraz wnoszenia otwartych napojów alkoholowych, a także używania środków odurzających,
b) wnoszenia materiałów łatwopalnych, wybuchowych, pirotechnicznych i radioaktywnych, mogących spowodować zagrożenie, skażenie chemiczne lub biologiczne a także materiałów, które mogą zanieczyścić otoczenie lub wydzielają intensywny zapach,
c) poruszania się na terenie Biblioteki na rolkach, wrotkach, hulajnogach, rowerach lub innych urządzeniach, służących do przemieszczania się (nie dotyczy wózków dziecięcych, inwalidzkich i pojazdów przystosowanych do poruszania się osób niepełnosprawnych),
d) wprowadzania zwierząt na teren Biblioteki, zakaz ten nie dotyczy psów przewodników.
3. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi pracownicy Biblioteki mają prawo podejmowania interwencji i wezwania Policji lub Straży Miejskiej.
4. W przypadku konieczności ewakuacji osób przebywających na terenie Biblioteki lub zaistnienia innych sytuacji powodujących zagrożenie życia i zdrowia, należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydanym przez pracowników Biblioteki.
5. Osoby korzystające z usług Biblioteki zobowiązane są ponadto do:
a) przestrzegania zasad współżycia społecznego i nie utrudniania korzystania z biblioteki innym użytkownikom poprzez swoje działania lub zaniechania,
b) nie wnoszenia dużych toreb, teczek, plecaków itp. do czytelni i wypożyczalni,
c) pozostawienia wierzchnich okryć, teczek, plecaków i toreb w miejscach wskazanych przez bibliotekarza,
d) nie palenia tytoniu i e-papierosów na terenie budynku Biblioteki,
e) zachowania ciszy i wyciszenia telefonów komórkowych w czytelniach,
f) sprawdzenia stanu i zgłoszenia ewentualnych uwag bibliotekarzowi przed wypożyczeniem materiałów bibliotecznych. W przeciwnym razie przyjmuje się, że egzemplarz nie był zniszczony.
6. Ogólnodostępne gniazda elektryczne przeznaczone są do zasilania urządzeń elektrycznych (np. laptopów, tabletów, smartfonów) służących do korzystania z zasobów Biblioteki. Zabronione jest podłączanie urządzeń innego typu, a w szczególności urządzeń grzewczych.

§33
1. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi i poprosić o opuszczenie Biblioteki osoby:
a) zachowujące się agresywnie wobec innych użytkowników lub bibliotekarzy,
b) używających słów powszechnie uważanych za obraźliwe,
c) nietrzeźwych lub będących pod wpływem innych środków odurzających,
d) które korzystają z Biblioteki w celach innych niż przewidzianych w działalności Biblioteki,
e) które swoim zachowaniem zakłócają pracę czytelników i pracowników,
f) które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych użytkowników lub bibliotekarzy (przez uciążliwość rozumiane są zachowania i postawy trudne do zniesienia, przykre, dokuczliwe dla czytelników i pracowników biblioteki).
2. Czytelnik powinien pamiętać, że materiały biblioteczne wypożyczone z Biblioteki są własnością społeczną. Należy je szanować i zabezpieczyć przed zniszczeniem.
3. Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Podjęcie decyzji o pozbawieniu praw, a także odwołanie się należy do Dyrektora Biblioteki.

§34
1. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
2. Użytkownicy Biblioteki zobowiązani są do przekazywania rzeczy znalezionych (jeśli nie znają ich właściciela) dyżurnemu bibliotekarzowi, bądź innemu pracownikowi Biblioteki.
3. Sprawy rzeczy znalezionych na terenie Biblioteki prowadzone są przez Kierowników poszczególnych działów.

 

X. Postanowienia końcowe

§35
Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

§36
Wszelkie uwagi można wpisać do „Książki skarg i wniosków” znajdującej się w Wypożyczalni Ogólnej dla Dorosłych lub zgłaszać do Dyrektora Biblioteki.

§37
1. Czytelnik, który nie wywiązuje się ze zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, w wyniku czego doprowadza do powstania po stronie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu szkody, jest zobowiązany do jej naprawienia. 2. Naprawienia szkody Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaniu może dochodzić od czytelnika w formie polubownej lub na drodze postępowania sądowego.

§38
1. Rozstrzyganie problemów szczegółowych oraz nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do kompetencji Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu. 2. Od decyzji Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu Czytelnik może się odwołać do Burmistrza Miasta Lubań.

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBANIU

1. Regulamin ustala zasady oferowania i świadczenia usług internetowych realizowanych w ramach zadań statutowych objętych ustawą o bibliotekach z dnia 27.06.1997 r. (Dz. U. z 2012 nr 85, poz. 539 z późn. zm.)

2. Czytelnia Internetowa jest ogólnie dostępna. Korzystanie z niej jest bezpłatne.

3. Osoba zamierzająca korzystać z Czytelni Internetowej, zwana dalej Użytkownikiem, jest zobowiązana poinformować o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza oraz wpisać się do zeszytu odwiedzin.

4. W celach identyfikacji każdy użytkownik obowiązany jest do podania swoich personaliów dyżurującemu bibliotekarzowi celem wypełnienia karty zobowiązania.

5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług wynikłe z przyczyn leżących poza Biblioteką.

6. Każde ze stanowisk komputerowych posiada własny, stały i niezmienny adres IP, w związku z czym korzystanie z portali informacyjnych, społecznościowych, forów internetowych nie jest anonimowe.

7. Wszystkie komputery zostają automatycznie wyłączone 15 minut przed zamknięciem Biblioteki.

8. Czytelnia Internetowa jest czynna w godzinach: poniedziałek 10:00 – 17:45 wtorek 10:00 – 17:45 środa 10:00 – 15:15 czwartek 10:00 – 17:45 piątek 10:00 – 17:45

9. W okresie Wakacji Szkolnych (lipiec – sierpień) Czytelnia jest czynna od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 16.00 (Czytelnia internetowa od godz. 8:00 do 15:45).

10. Pracownicy Biblioteki na życzenie Użytkownika i w miarę możliwości udzielają instrukcji wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie Użytkownik.

11. Wyszukiwania internetowe powinny służyć przede wszystkim celom naukowym, informacyjnym i edukacyjnym, w tym też informacji bibliotecznej i bibliograficznej. Korzystanie z komputerów w/w celach traktowane jest priorytetowo.

12. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.

13. Użytkownik ma prawo do: a) korzystania z Internetu b) pracy z programem Open Office, c) zapisywania wyników poszukiwań na własnych nośnikach danych, d) korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w Bibliotece oraz bibliotecznych baz danych.

14. Każdy użytkownik Czytelni internetowej zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, w szczególności przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej. Regulamin obowiązuje od dnia 25.08.2014 r.

15. Osoby publikujące za pośrednictwem komputerów biblioteki swoje komentarze i opinie na forach, portalach informacyjnych i społecznościowych zobowiązane są do podpisywania się pod nimi własnym Imieniem i Nazwiskiem. Prezentowane w komentarzach poglądy i opinie stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.

16. Zabrania się dodawania komentarzy zawierających treści obraźliwe, pomawiające czy też szkalujące wizerunek osób trzecich. Ponadto zabrania się zamieszczania komentarzy w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

17. Pełną odpowiedzialność za wpis (lub wpisy) ponosi osoba, która dany wpis stworzyła. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę oraz będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody. W przypadku gdyby osoba poszkodowana wystąpiła z roszczeniem wobec Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu, Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu MiPBP wszystkich wydatków poniesionych w celu naprawienia szkody oraz kosztów postępowania sądowego i procesowego.

18. Pracownicy kontrolują czynności wykonywane przez Użytkownika przy komputerze. Kontroli dokonuje dyżurujący w Czytelni bibliotekarz oraz bibliotekarz systemowy. Odbywa się ona w sposób wzrokowy oraz za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania.

19. Indywidualna sesja każdego z użytkowników Czytelni Internetowej może trwać maksymalnie 2 godziny dziennie.

20. Pracownik Biblioteki ma prawo natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane.

21. W Czytelni Internetowej należy zachować ciszę. Dźwięk emitowany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych

22. Po zakończeniu pracy Użytkownik powinien zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane na własnych nośnikach danych. Informacje nie zapisane, bądź zapisane na dysku twardym zostaną wykasowane w chwili zamknięcia komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.

23. Po zakończeniu pracy z komputerem Użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.

24. Dostęp do Internetu nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, obscenicznym, propagującym przemoc lub treści obraźliwe, nie może być również wykorzystywany dla czynności niezgodnych z prawem.

25. Użytkownikowi zabrania się:

a) podejmowanie wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenia komputera,
b) zakładania przez Użytkownika własnych katalogów na dyskach,
c) wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów
d) operacyjnych stanowisk komputerowych,
e) łamania zabezpieczeń systemu,
f) samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych.

26. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych oraz wszelkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem udostępnionego mu połączenia z siecią.

27. Użytkownik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o wszelkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.

28. Każdy użytkownik czytelni internetowej zobowiązany jest do przestrzegania postanowień powyższego regulaminu.

29. Nieprzestrzeganie w/w zasad może skutkować pozbawieniem Użytkownika prawa do korzystania z Czytelni Internetowej. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz, a Użytkownik może się odwołać do Dyrektora Biblioteki.

30. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulamin leży w kompetencji Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu.

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W LUBANIU

Wypożyczenia międzybiblioteczne w MiPBP w Lubaniu odbywają się zgodnie z ustaleniami następujących dokumentów:

 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539).
 2. Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 marca 1980 r. w sprawie wypożyczania międzybibliotecznego (Mon. Pol. Nr 12 poz. 54).
 3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 4. Statut Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu (Rozdz. 4 § 16).
 5. Regulamin udostępniania zbiorów Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu (Rozdz. VII §29).

ZASADY WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH Z INNYCH BIBLIOTEK

 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory bibliotekom krajowym (międzybiblioteczne wypożyczenia zagraniczne realizują biblioteki naukowe).
 2. Wypożyczeniom podlega tylko literatura naukowa i popularnonaukowa.
 3. Wypożyczeniu międzybibliotecznemu nie podlegają:
 • zbiory specjalne,
 • literatura piękna,
 • wydawnictwa wydane przed 1951 r.,
 • czasopisma,
 • dzieła zachowane w złym stanie fizycznym,
 • materiały w dużym formacie.
 1. Ze zbiorów innych bibliotek może korzystać każdy, kto jest czytelnikiem MiPBP w Lubaniu.
 2. Zamawianie i realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Czytelni Biblioteki. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest potwierdzenie braku poszukiwanego dzieła w zbiorach MiPBP w Lubaniu.
 3. Zamówienia składa się w formie pisemnej (e-mail), ustnej (bezpośrednio u osoby odpowiedzialnej za wypożyczenia międzybiblioteczne) lub telefonicznej.
 4. Jednorazowo można zamówić do 3 pozycji z innych bibliotek.
 5. Koszty przysłania zamówionych materiałów pokrywa Biblioteka wysyłająca.
 6. Koszty odesłania zamówionych materiałów bibliotecznych za 3 egzemplarze (w ciągu roku) ponosi Biblioteka zamawiająca, a za każdy następny egzemplarz ponosi czytelnik (opłaty za przesyłki pocztowe wg obowiązujące taryfy Poczty Polskiej). Wypożyczenia realizuje się przesyłkami poleconymi.
 7. Czytelnik, który został powiadomiony o nadejściu zamówionych dzieł, a z nich nie skorzystał, obowiązany jest opłacić koszty odesłania materiałów.
 8. Czas oczekiwania na realizację zamówienia jest uzależniony od biblioteki udostępniającej materiały biblioteczne.
 9. Czytelnik zostaje powiadomiony w ustalony wcześniej sposób przez MiPBP w Lubaniu o nadejściu zamówionego dzieła i terminie jego zwrotu.
 10. Jeżeli czytelnik rezygnuje z zamówienia, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Bibliotekę.
 11. W wypadku uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów czytelnik zobowiązany jest do przekazania rekompensaty na rzecz biblioteki wypożyczającej w formie przez nią ustalonej.
 12. Termin korzystania z zamówionych materiałów wyznacza biblioteka wypożyczająca.
 13. Jeżeli czytelnik nie jest w stanie wykorzystać wypożyczonych materiałów w wyznaczonym terminie, natychmiast powiadamia o tym Bibliotekę, aby można było odpowiednio wcześnie prosić bibliotekę wypożyczającą o prolongatę.
 14. Prośbę prolongaty na udostępnione zbiory można przesłać pocztą, e-mailem lub uzgodnić osobiście bądź telefonicznie.

ZASADY WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH DO INNYCH BIBLIOTEK

 1. MiPBP w Lubaniu udostępnia jednorazowo do 3 tytułów.
 2. MiPBP w Lubaniu wypożycza dzieła na okres 4 tygodni. Okres ten może być przedłużony w uzasadnionych przypadkach na wniosek biblioteki zainteresowanej, złożony przed upływem terminu zwrotu. W razie nie zwrócenia dzieł w terminie, Biblioteka wysyła upomnienie (monit), na które biblioteka przetrzymująca, obowiązana jest natychmiast odpowiedzieć. Brak odpowiedzi spowoduje wstrzymanie wypożyczeń ze zbiorów Biblioteki.
 3. 3. Biblioteka zamawiająca materiały jest zobowiązana do ich pełnego zabezpieczenia, zwrotu w określonym terminie oraz odpowiada materialnie za ich uszkodzenie lub utratę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Biblioteki i czytelnicy nie stosujący się do wyżej wymienionych wymagań będą pozbawieni prawa do korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych.
 2. Rozstrzyganie problemów nieujętych w regulaminie należy do kompetencji Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu.

Regulamin obowiązuje od dn. 03.02.2022

 

REGULAMIN UŻYCZANIA CZYTNIKÓW E-BOOKÓW W MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W LUBANIU

 

1. Czytnik e-booków może zostać użyczony pełnoletniemu Czytelnikowi Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu posiadającemu ważną kartę biblioteczną, w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym – Czytelni.

2. Czytnik jest użyczany na okres 1 miesiąca z możliwością prolongaty o kolejny miesiąc, o ile nie został zamówiony przez innego Czytelnika. Przedłużenia można dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu.

3. Czytelnik jest zobowiązany do oddania czytnika w terminie określonym w umowie. Opłata karna za przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonego czytnika wynosi 2 złote za każdy dzień spóźnienia względem ustalonej daty zwrotu.

5. Warunkiem użyczenia czytnika jest podpisanie umowy użyczenia – załącznik nr 1 (strony: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaniu i Czytelnik), w której zawarte zostaną następujące dane: imię i nazwisko czytelnika, nr karty bibliotecznej, pesel, nr dowodu osobistego, nr telefonu, e-mail, adres. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

6. Biblioteka ma prawo odmówić wypożyczenia czytnika Czytelnikom uchylającym się od terminowego zwrotu materiałów bibliotecznych, bądź mających niezapłacone kary.

7. Czytelnik otrzymuje jedno z urządzeń PocketBook Touch Lux 3 dostępnych w danym momencie w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lubaniu.

8. Wypożyczający ma obowiązek dbać o stan techniczny i fizyczny czytnika, a także wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem oraz postanowieniami Regulaminu. Użytkownik ma prawo wgrać do pamięci czytnika dowolne e-booki.

9. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw, w tym praw autorskich osób trzecich do utworów zamieszczanych na czytniku samodzielnie przez Wypożyczającego.

10. Materiały Czytelnika przechowywane w pamięci urządzenia mają być przez niego usunięte przed oddaniem do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu.

11. Po zwrocie urządzenia Biblioteka zastrzega sobie termin jednego dnia roboczego na sprawdzenie stanu technicznego, poprawności funkcjonowania oraz kompletności akcesoriów czytnika e-booków przez informatyka Biblioteki.

12. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia Czytelnik zostanie obciążony kosztami naprawy.

13. W przypadku zgubienia sprzętu Czytelnik jest zobowiązany do odkupienia urządzenia o tych samych możliwościach technicznych w ciągu 14 dni od daty zakończenia okresu wypożyczenia. Wybór konkretnego modelu i rodzaju urządzenia następuje każdorazowo po konsultacji z Biblioteką.

14. Czytelnikowi nie wolno udostępniać czytnika e-booków osobom trzecim.

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA CZYTAKA
W MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
IM. MARII KONOPNICKIEJ W LUBANIU

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki wypożyczania odtwarzacza cyfrowych książek mówionych „Czytak 4”
czytelnikom Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu.

2. Książki nagrywa i udostępnia bibliotece Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Larix”.

Warunki wypożyczania Czytaka

1. Biblioteka Publiczna może wypożyczać Czytak 4 jedynie czytelnikowi biblioteki posiadającemu
orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku, który nie może czytać materiałów
drukowanych oraz z innymi niepełnosprawnościami, które uniemożliwiają czytanie tradycyjnych
książek.

2. Warunkiem wypożyczenia Czytaka 4 jest posiadanie karty bibliotecznej oraz pisemne potwierdzenie
wypożyczenia przez Czytelnika lub jego prawnego opiekuna (Załącznik nr 1).

3. Czytelnik wypożyczający Czytak 4 jest zobowiązany do podania numeru telefonu, który jest
konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy biblioteką a czytelnikiem.

4. Wypożyczenie urządzenia Czytak 4 jest bezpłatne.

5. Urządzenie Czytak 4 jest wypożyczane na 30 dni. Po tym czasie możliwe jest przedłużenie terminu
wypożyczenia urządzenia pod warunkiem, że nie ma innych osób oczekujących na urządzenie.

6. Po upływie terminu, na jaki został wypożyczony Czytak 4, w razie jego niezwrócenia, Biblioteka ma
prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 2 zł za każdy dzień zwłoki.

7. Czytelnik, który nie zwróci urządzenia w terminie, nie może ponownie wypożyczać urządzenia
Czytak 4.

8. Z chwilą wypożyczenia urządzenia Czytak 4 czytelnik staje się całkowicie za nie odpowiedzialny i jest
zobowiązany do zwrócenia go w oznaczonym terminie w takim stanie, w jakim został mu
wypożyczony.

9. W wypadku uszkodzenia odtwarzacza, czytelnik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte gwarancją
producenta.

10. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia Czytaka 4, czytelnik płaci odszkodowanie w
wysokości odpowiadającej wartości sprzętu.

11. Czytelnik nie powinien usuwać lub modyfikować audiobooków zapisanych na urządzeniu Czytak 4 –
czytelnik powinien zwrócić Czytak 4 z kompletem wgranych książek dźwiękowych.

12. Czytelnik nie może rozpowszechniać udostępnionych na Czytaku 4 książek w całości lub we
fragmentach.

Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych podanych w pisemnym potwierdzeniu wypożyczenia urządzenia Czytak 4,
jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, Rynek-Ratusz, 59-800 Lubań.

2. Celem zbierania danych jest umożliwienie Czytelnikowi korzystania z usług związanych z
wypożyczeniem urządzenia Czytak 4.

3. Czytelnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania i
zapomnienia, na warunkach określonych w art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże ich podanie i potwierdzenie własnoręcznym
podpisem jest niezbędne do nabycia prawa korzystania z usług związanych z wypożyczaniem
urządzenia Czytak 4.

[PDF] Oświadzenie wypożyczającego Czytak 4

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KONSOLI PS5 I GOGLI PS VR2

1) Warunkiem koniecznym do korzystania z konsoli PlayStation 5 (zwanej dalej PS5) oraz gogli PS VR2
(zwanych dalej VR2) jest zapoznanie i stosowanie się do niniejszego Regulaminu.

2) Z PS5 i VR2 może korzystać wyłącznie Czytelnik Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii
Konopnickiej w Lubaniu, który spełnia wszystkie poniższe warunki:
a) Jest w wieku powyżej 10 lat.
b) Posiada aktywną kartę biblioteczną.
c) Nie posiada nieuregulowanych zobowiązań wobec MiPBP w Lubaniu.
d) Złożył pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz braku przeciwwskazań
do korzystania z gier interaktywnych. W przypadku osób poniżej 14 roku życia oświadczenie
to musi być złożone przez opiekuna prawnego.

3) Czytelnik korzystający z PS5 i VR2 zobowiązany jest do:
a) Wpisania się na listę użytkowników, podając numer karty bibliotecznej oraz datę i godzinę rozpoczęcia
korzystania.
b) Sprawdzenia i zgłoszenia wszelkich uszkodzeń sprzętu przed rozpoczęciem korzystania ze
sprzętu.
c) Korzystania wyłącznie z gier dostępnych w MiPBP w Lubaniu oraz zgodnych ze swoim wiekiem
według europejskiego systemu oceniania gier komputerowych (PEGI).
d) Odłożenia sprzętu, z którego korzystał na miejsce w celu naładowania.
e) Wpisania na listę użytkowników godziny zakończenia korzystania ze sprzętu.

4) Sposób i możliwość korzystania z PS5 i VR2 w danym dniu określa pracownik dyżurujący, może ono
być ograniczone lub niemożliwe w trakcie trwania innych zajęć lub wydarzeń.

5) Korzystanie z VR2 jest możliwe od 12 roku życia. Korzystanie z VR2 może powodować problemy
zdrowotne, należy zapoznać się z dokumentacją „Zdrowie i bezpieczeństwo” dostępną u pracownika
dyżurującego i przy PS5. W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów należy bezwzględnie przerwać
grę oraz zgłosić ten fakt pracownikowi dyżurującemu. Należy koniecznie poinformować dyżurującego
pracownika MiPBP o posiadanych chorobach ograniczających możliwość korzystania z części
sprzętu. W przypadku chorób wykluczających korzystanie z PS5 lub VR2 (np. padaczka) obowiązuje
bezwzględny zakaz korzystania z tego sprzętu.

6) Za uszkodzenia urządzeń, wynikające z niewłaściwego użytkowania odpowiada Czytelnik. W przypadku
osoby niepełnoletniej odpowiedzialność ponosi Rodzic/Opiekun prawny.

7) Z konsoli PS5 może korzystać jednorazowo, w zależności od gry, od 1 do 2 Czytelników.

8) Czas korzystania z konsoli wynosi od 30 minut do maksymalnie godziny, tylko jeżeli nie ma kolejki
oczekujących. W przypadku utworzenia się kolejki oczekujących, dyżurujący pracownik MiPBP w
Lubaniu może skrócić czas korzystania ze stanowiska. Pracownik dyżurujący jest uprawniony do
określenia kolejności korzystania z konsoli w przypadku, gdy jest więcej chętnych użytkowników lub
prowadzenia listy rezerwacji.

9) Nieprzestrzeganie zasad określonych w Regulaminie skutkować będzie ograniczeniem dostępu lub
stałym zakazem korzystania z PS5 i VR2, decyzję o ograniczeniu lub zakazie podejmuje pracownik
dyżurujący.

10) Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie
http://bibliotekaluban.pl/rodo/ oraz w Bibliotece.

INSTRUKCJA PRZYJMOWANIA I WYCENY DARÓW

 1. Przyjmowaniem darów w bibliotece zajmuje się pracownik Wypożyczalni dla Dorosłych, a selekcją pracownicy poszczególnych działów Biblioteki.
 2. Dary przyjmowane są zarówno od instytucji, jak i od osób prywatnych.
 3. Biblioteka zastrzega sobie możliwość dokonania selekcji darów pod kątem przydatności dla czytelników.
 4. Selekcji dokonuje się wg następujących kryteriów:
  1. zgodności z profilem gromadzenia zbiorów;
  2. liczby posiadanych egzemplarzy danego tytułu;
  3. stanu fizycznego publikacji;
  4. aktualność treści książki.
 5. Biblioteka nie przyjmuje podręczników, gazet, czasopism, publikacji wyznaniowych.
 6. Przekazywane książki powinny być wydane po 2000 roku.
 7. Przekazanie darów do biblioteki od osób prywatnych odbywa się po zapoznaniu darczyńcy z niniejszą instrukcją.
 8. Wszystkie publikacje przyjęte do zbiorów, o ile nie zostaną dostarczone wraz z dowodem zakupu, zostają wycenione.
 9. Wycena dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:
  1. w przypadku publikacji dostępnych na rynku wydawniczym przyjmuje się średnią cenę z trzech ofert księgarni (jeżeli wolumin nie jest dostępny w trzech ofertach, odpowiednio w mniejszej liczbie);
  2. w przypadku publikacji niedostępnych na rynku wydawniczym przyjmuje się cenę antykwarycznym (w tym allegro, e-bay itp.), zamortyzowaną o stopień zużycia egzemplarza (z zakresu 10-80 %).
 10. Wyceny publikacji, wpływających do Biblioteki w powyższy sposób, dokonują pracownicy Działu gromadzenia i opracowania zbiorów sporządzając Wykaz książek darowanych.
 11. Wykaz książek darowanych sporządzany jest w trzech egzemplarzach, po zakończeniu prac opisanych powyżej, 1 egz. Wykazu przekazany zostaje do księgowości, drugi jest podstawą przyjęcia darów na stan biblioteki, trzeci trafia do wybranego działu.
 12. Pozycje, które nie odpowiadają potrzebom biblioteki nie obejmuje się ewidencją i zostają przekazane na bookcrossing.