EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA W LUBANIU

Europejskie Dni Dziedzictwa – wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mają­ca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury eu­ropejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

W tym roku Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaniu, w ramach realizacji pro­jektu „Lubań dla Niepodległej” dofinansowanego z Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodle­głej”, przygotowała wydarzenia dla mieszkańców Lubania.

Dzięki podpisanemu porozumieniu z Łużyckim Centrum Rozwoju i Muzeum Regionalnym w Lu­baniu w dniach 13-14.09.2019 r . osoby zainteresowane mogły nieodpłatnie zwiedzić lokalne mu­zeum z wystawami o historii Lubania- sztuce i archeologii.

Natomiast p. Joanna Rycerz z Łużyckiego Centrum Rozwoju oprowadziła zwiedzających po naj­ciekawszych, pod względem historyczny, miejscach miasta opowiadając o dziejach Lubania, zna­nych mieszkańcach i pięknie regionu.

Serdeczne podziękowania dla Muzeum Regionalnego w Lubaniu i Łużyckiego Centrum Rozwoju za pomoc i zaangażowanie w realizowane działania.

Podobne wpisy